Zorg

Bij De Pastorie hechten wij bij onze zorgverlening grote waarde aan kwaliteit van leven, welzijn, zelfstandigheid, gezondheid en een goede en zorgvuldige afronding van het leven. Onze (zorg)medewerkers bieden 24 uur per dag hoogwaardige en liefdevolle zorg. Zowel voor persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding en begeleiding kunt u bij ons terecht.

 

Open instelling

Wie in de Pastorie komt wonen, hoeft hier in principe niet meer weg. De Pastorie is een open instelling. Dat betekent dat we geen onvrijwillige zorg bieden. Om de veiligheid van onze bewoners te garanderen, bijvoorbeeld bij dwaalgedrag van dementerende cliënten, maken we gebruik van moderne technische hulpmiddelen zoals sensoren op de deuren en een alarmeringssysteem. En we zetten vooral in op het geduld en de vriendelijkheid van onze gepassioneerde medewerkers. Want met oprechte aandacht en tijd bereik je het meest.

 

De Pastorie bespreekt tijdens een oriënterend gesprek voorafgaand aan de aanmelding van potentiële bewoners en dagopvangcliënten de mogelijkheden en grenzen aan onze zorgverlening. Op deze manier wordt het verwachtingspatroon voor beide partijen transparant.

Voorwaarden en grenzen van onze zorgverlening

Wie in de Pastorie komt wonen, hoeft hier in principe niet meer weg. Er zijn echter wel een aantal omstandigheden waarin de Pastorie niet de juiste woonplek is of kan worden.  

De Pastorie is een open instelling. Dat wil zeggen dat de buitendeuren bij ons niet op slot zijn. Iemand kan gaan en staan waar hij wil. 

We kunnen diverse soorten zorg bieden maar we hebben grenzen aan onze zorgverlening. Bij het oriënterend gesprek worden deze voorwaarden en grenzen besproken. Op deze manier wordt het verwachtingspatroon transparant voor beide partijen.  

Grenzen 

Er zijn een aantal soorten zorg die wij niet kunnen bieden, zogeheten exclusiecriteria: 

 • Onvrijwillige zorg
  Is de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen nodig om iemand een veilige woonomgeving te bieden en verzet diegene zich ertegen? Dan is de Pastorie niet de juiste woonsetting 
 • Crisisopvang
  Wij willen voor al onze bewoners een veilige, stabiele woonomgeving creëren en kiezen er daarom voor om geen crisisopvang te bieden. 
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg); behandelen en genezen van psychische aandoeningen.
  De Pastorie is een woonomgeving gericht op mensen met dementie en/of een lichamelijke beperking. Uiteraard kunnen ook bij deze doelgroep verdere psychische aandoeningen zich voordoen, maar wij richten ons daar niet primair op.  
 • Gedrag:
  De pastorie is niet geschikt voor mensen die het volgende gedrag laten zien:
  * Zeer prikkelgevoelig.
  * Frequent roepgedrag in dusdanige mate dat medebewoners hinder ondervinden.
  * Frequent agressief gedrag naar bewonersmedewerkers en/of spullen.
  *  Niet stuurbaar wegloopgedrag
  Loopgedrag wat verkeersonveilige situaties oplevert voor de bewoner en/of ernstige gedragsproblemen.

Het kan zijn dat bovenstaand gedrag zich ontwikkeld nadat iemand bij de Pastorie is komen wonen. In overleg met familie, waar mogelijk de bewoner zelf en onze Specialist Ouderengeneeskunde kan dan besloten worden dat er een andere woonplek gezocht wordt voor de betreffende bewoner.   

Persoonlijke verzorging

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om u de persoonlijke zorg te geven die u nodig heeft op het moment dat u dat wenst.

 

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij:

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.
 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.
 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.
 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enz.
 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.
 • Risicosignalering en preventie van bijvoorbeeld decubitus en valrisico.

Verpleging

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om u de zorg te bieden die u nodig heeft op het moment dat u dat wenst. Verpleging in de Wet Langdurige Zorg omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.

Terminale zorg

Ook de zorg in de laatste levensfase kunnen wij bieden. Zo nodig werken wij daarbij samen met Zorgboog in Balans.

Begeleiding

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee iemand wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ook voor het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding bij de Pastorie is er op gericht om de zelfredzaamheid van de bewoner te behouden of bevorderen.

Kosten zorgverlening

Om in aanmerking te komen voor zorg bij de Pastorie dient u te beschikken over een zorgindicatie. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit deze wet worden de zorgkosten vergoed.

 

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Kosten voor zorgverlening kunnen bij de Pastorie op dit moment alleen vanuit het Persoonsgebonden Budget worden gefinancierd. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) vraagt u aan bij het zorgkantoor indien u zorg krijgt uit de Wet langdurige zorg. Wij kunnen u vanuit de Pastorie enige begeleiding bieden bij de aanvraag van een PGB. Voor hulp bij het aanvragen van indicaties en een PGB kunt u ook een beroep doen op een zorgmakelaar.

 

Eigen bijdrage zorg

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg, dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

 

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK vanaf het moment dat u de zorg ontvangt.
U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen.

 

Via de onderstaande website kunt u zelf berekenen wat u kwijt bent aan de eigen bijdrage:
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

 

U heeft nu verschillende opties. Kies voor:

 • Ik ontvang een Persoonsgebonden budget
 • Ik heb PGB voor de Wet Langdurige Zorg

 

Bij persoonsgegevens krijgt u een vraag: ontvangt u ook zorg in een instelling?

 

Kies voor: nee (met deze vraag wordt o.a. logeeropvang bedoeld en dat geldt niet voor onze zorginstelling).

 

De uitkomst van de berekening is een indicatie, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Indien u geen zorgindicatie heeft die onder de Wet langdurige zorg valt dan is bovenstaande berekening niet voor u van toepassing.