Missie

Bij De Pastorie bieden wij 24 uur per dag hoogwaardige zorg, begeleiding en oprechte aandacht aan onze bewoners. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit van leven, welzijn, zelfstandigheid, gezondheid en een goede en zorgvuldige afronding van het leven. Dat doen we door de eigen regie van onze bewoners centraal te stellen en hen te stimuleren tot behoud en verbetering van alledaagse vaardigheden. Onze medewerkers, die zijn geselecteerd op passie voor het vak en liefde voor de medemens, hebben volop aandacht voor individuele wensen en keuzemogelijkheden.

 

Onze bewoners een aangenaam leven bieden. Daar staan wij voor.

 

Visie

Ieder mens is uniek met zijn of haar eigen levensverhaal. De Pastorie is ervan overtuigd dat het leveren van hoogwaardige zorg, met aandacht voor de unieke mens, alleen mogelijk is als onze bewoners zoveel mogelijk eigen regie houden binnen een veilige en geborgen setting. Wanneer dit door het ziektebeeld niet meer volledig kan, nemen wij samen met de naasten (waar dat nodig is) de regie over met zoveel mogelijk behoud van eigenheid. We werken daarbij nauw samen met de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere professionele hulpverleners.

Team

De medewerkers van de Pastorie zijn liefdevol en gepassioneerd. Ze hebben volop aandacht voor individuele wensen en keuzemogelijkheden. Samen creëren ze een veilig en warm thuis.

 

Het team bestaat uit:

 • Medewerkers Wonen, Zorg en Welzijn
 • Verzorgenden IG
 • Verpleegkundigen
 • Hoofd zorg
 • Activiteitenbegeleiders
 • Individuele activiteitenbegeleidster
 • Maatjes, gericht op welzijn
 • Kok
 • Beleids-kwaliteitsmedewerker
 • Facilitair medewerkers
 • Stagiaires/leerlingen

Organisatiestructuur

Voor de bedrijfsstructuur van de Pastorie is gekozen voor een holding met een tweetal werkmaatschappijen. De ondernemingsvorm voor deze bedrijven is de Besloten Vennootschap (B.V.). De eigenaar van de personal holding vormt het bestuur en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid en op de gang van zaken. De bestuurder, mevrouw M. (Marjolein) Wissema, hecht veel waarde aan ‘good governance’.

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Pastorie bestaat uit drie leden met ieder hun eigen expertise op juridisch, zorg en financieel gebied.

 • Berrie Abelen (in het midden van de foto), voorzitter en financieel vertegenwoordiger.
  U kunt hem contacteren middels het volgende e-mailadres: b.abelen@adcorporate.com
 • Erik van Haperen, zorg vertegenwoordiger
 • Sabine van der Linden, juridisch vertegenwoordiger

 

Binnen de raad wordt gewerkt volgens de toezichtvisie, gebaseerd op de uitgangspunten van de Governance Code. De RvC ziet toe op de kwaliteit van de zorg en bedrijfsvoering binnen De Pastorie. De RvC borgt de belangen van diverse stakeholders. Hier kunt u de toezichtvisie lezen.

Medezeggenschapsraad 

Bij de Pastorie vinden wij het belangrijk dat er een medezeggenschapsraad is en dat deze goed wordt geïnformeerd. De medezeggenschapsraad bestaat uit bewoners en/of contactpersonen. Zij behartigen de belangen van de bewoners in de Pastorie. Als onderlegger wordt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gehanteerd (WMCZ).

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Roland de Die
 • Birgitte de Vocht
 • Carla Groenen
 • Jan Pleging

 

Wilt u meer informatie over de medezeggenschapsraad, of wilt u contact opnemen met een van de leden? Neem dan contact op met de leden via het e-mailadres: mr@pastorie-aarlerixtel.nl

Samenwerkingspartners

Om optimale zorg en dienstverlening te bieden aan haar bewoners werkt de Pastorie samen met diverse lokale, regionale en landelijke (zorg)organisaties.
Voor verdere informatie klik op een van de onderstaande links:

Kwaliteit

Hieronder vindt u het kwaliteitsverslag van de Pastorie over verslagjaar 2018, 2019, 2020 en 2021.

De Pastorie vindt het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, rekening houdend met de wensen en behoeften van de bewoner. In het verslag leest u hoe wij deze kwaliteit waarborgen.

Dit kwaliteitsverslag is geschreven naar aanleiding van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Dit Register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2022

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2021

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2020

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2019

Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2018

 

Klachtenregeling

De Pastorie streeft naar een optimale dienstverlening. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit van leven, welzijn, zelfstandigheid, gezondheid en een goede en zorgvuldige afronding van het leven. Dat doen we door de eigen regie van onze bewoners centraal te stellen. Zorgverlening blijft mensenwerk, waarbij wel eens wat fout gaat. Indien u niet tevreden bent over de zorgverlening dan bespreken wij dat uiteraard graag persoonlijk met u.

 

Klachtenfunctionaris

De Pastorie heeft intern een onafhankelijke klachtenfunctionaris geregeld waar u directe toegang tot heeft. U kunt gratis advies vragen als u ergens ontevreden over bent of als u een klacht heeft. Dit kan schriftelijk of mondeling.

 

Taken van de klachtenfunctionaris:

 • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en bewoner/ contactpersoon om tot een oplossing te komen.
 • Bemiddelen bij uw klacht door bijvoorbeeld een gesprek te regelen tussen u en de zorgverlener/ directeur.
 • U helpen welke stappen u kunt doorlopen voor het oplossen van uw klacht.
 • Procesbewaking; of de klacht binnen de wettelijke termijnen wordt afgehandeld.

 

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en doet geen uitspraak over uw klacht maar kan u begeleiden in het gehele proces.

 

Onze klachtenfunctionaris:
Maaike Beelen, Beleids-Kwaliteitsfunctionaris
Telefoonnummer: 0492-218218
Email: m.beelen@pastorie-aarlerixtel.nl
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

 

Voor meer informatie leest u in de folder klachtenregeling welke stappen u kunt ondernemen:

Download folder klachtenregeling

 

Huisregels

Om een veilige woonomgeving te creëren en te behouden willen wij een aantal huisregels onder uw aandacht brengen.

 

Eigendommen
Het is niet toegestaan om eigendommen van ons mee te nemen naar buiten de Pastorie. Bij het veroorzaken van beschadigingen van onze eigendommen bent u geheel aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de Pastorie aansprakelijk stellen. Gevonden voorwerpen die niet van u zijn, dient u in te leveren bij een van onze medewerkers.

 

Geluid
Geluid van televisie en radio in de algemene ruimten wordt bediend door onze medewerkers, zo zorgen wij voor een prettig geluidsniveau.

 

Stoffering studio en appartement
Wij adviseren u om in uw woonruimte een harde vloerafwerking toe te passen. Dit is voor het gebruik van een rollator of rolstoel praktischer.

 

Huisdieren
Huisdieren zijn bij de Pastorie toegestaan in goed overleg en onder bepaalde voorwaarden.

 

Niet roken
Er geldt een algeheel rookverbod in het pand. Er mag wel buiten op aangewezen plaatsen gerookt worden.

 

Alcohol en verdovende middelen
Onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen dat leidt tot overlast voor andere bewoners/gasten, is niet toegestaan. De wettelijke regelingen zijn ook bij de Pastorie van toepassing.

 

Fotografie
Het fotograferen/filmen van bewoners, clienten, gasten of personeel op foto, video of film is niet toegestaan.

 

Gedrag
Bij bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie jegens bewoners, cliënten, gasten en personeel nemen wij maatregelen. Hinderlijk en aanstootgevend gedrag wordt niet geaccepteerd.

 

Klachten
Heeft u een klacht? Wij horen dat graag van u. Vertel ze aan een medewerker, zodat wij de klacht kunnen verhelpen